Les mer

Presisering om nedbygging av sengeplasser innen psykiatrien

«Sammen for lokalsykehusene» la tidligere i år fram et notat: Nyttige fakta 4 – Mjøssykehuset, sterk nedbygging av psykiatrien. Dette notatet finner du enkelt på vår nettside. Tabellen vi satte opp viser at det blir et betydelig antall færre sengeplasser og vi skrev i vår vurdering at nedtaket er i størrelsesorden 50 – 90 færre sengeplasser.
Årsaken til et slikt anslag er, som vi også skrev, at det er umulig å forstå hvilke av de DPS-sengeplassene som skal inn i Mjøssykehuset. Vi kan legge til at det også er umulig å forstå hvor mange av langtidsplassene som i dag er ved Reinsvoll og Sanderud som skal fordeles mellom Mjøssykehuset og DPS-ene.

Vi er kritisert for å runde av oppover i flere utspill med at 100 plasser blir borte. Dette tallet bygger på at vi også har tatt høyde for antatt vekst i behovet på 20 % innen psykiatrien, den samme veksten som er beregnet for somatikken.

Våre vurderinger bygger på rapporten «Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF» - det vi kaller Bærekraftrapporten. Dette er det siste utarbeidede planleggingsdokumentet for framtidig sykehus-struktur i Innlandet. Eventuelle nye vurderinger presenteres i oppdaterte versjoner av Økonomisk Langtidsplan. Vi tar derfor ikke hensyn til hva som er sagt om antall sengeplasser innen psykiatrien i utdaterte planer.

Bærekraftrapporten sier dette om Distriktispykiatriske sentre:
«Prosjektgruppen har i utredningen lagt til grunn at de eksisterende distriktspsykiatriske sentrene og barne- og ungdomsspykiatriske poliklinikkene skal videreføres i ny struktur. Dette gjelder virksomheten i Elverum, Gjøvik, Hadeland, Hamar, Liillehammer, Otta, Tynset og i Valdres. Vurderinger av framtidige arealbehov og investeringsbehov har ikke vært en del av denne utredningen, selv om videreutvikling av disse sentrene er viktige». (Side 167)

Her får vi to klare opplysninger som har vært vårt poeng hele tiden:
- DPS-ene skal utvikles/utbygges
- Det er ikke gjort noen beregninger av hva denne utviklingen skal være og hva det koster
Vår konklusjon står fast. Det blir en betydelig nedbygging av sengeplassene innen psykiatrien i Innlandet. Men det er umulig å si noe om hvordan dette nedtaket faktisk blir og hvordan det blir i forhold til korttidsplasser ved DPS-ene og langtidsplasser på sykehus. Det er heller ikke tatt noe høyde for økt behov – det skal i likhet med somatikken løses med samhandling med de respektive kommunehelsetjenestene.

"Om å bygge seg til fant"

En alternativ økonomisk analyse av bærekraften i prosjektet Mjøssykehus

26. august 2021

"Vår konklusjon er at det som nå ligger i «målbildet Mjøssykehus» er utenfor Sykehuset Innlandet HF sin økonomiske bæreevne. Vi mener at dette vil Konseptfasen vise. Utfordringen er at SI har startet forberedelsene til innflytting i Mjøssykehuset og på veien svekker de økonomien ytterligere, plukker fra hverandre gode faglige miljøer, presser pasienter over til kommunene før de er ferdig behandlet og rehabilitert. Dette prosjektet bør stanses nå."


Les hele rapporten her.

KOSTNADER OG BÆREKRAFT
VED MÅLBILDET OM ET MJØSSYKEHUS

- trolig mer enn 12 milliarder


Last ned hele brevet her, eller les under.

2040: DET VIL MANGLE SENGEPLASSER TILSVARENDE ETT SYKEHUS:

Etter webinaret 2/3:

Hovedinnledninger og innlegg fra seks sykehusaksjoner, en ordfører, og hilsning fra Bunadsgeriljaen:

"Myter og fakta om sykehus i Innlandet" var et webinar vi arrangerte sammen med fem andre sykehusaksjoner den 2. mars 2021. Det var rundt 130 deltakere på Zoom og Facebook, og mange har sett innleggene i ettertid. Hensikten med webinaret var folkeopplysning og å gjøre høringsparter i stand til å sende gode høringssvar:  Mal for høringsuttalelser finner du her.

Bjarne Jensen

Alternativ til helseforetaksmodellen

Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt og ansattrepresentant for Akademikerne i HSØ:

Christians presentasjon (ettersendt):

Korte innlegg fra seks sykehusaksjoner,

en ordfører og Bunadsgeriljaen:

Torgeir Bruun Wyller

Helsetjenesteaksjonen

Torgeirs presentasjon:

Oda Solheim Hammerstad, tillitsvalgt for overlegene i divisjon psykisk helsevern, SI

Sluttreplikk fra innlederne

HOVEDSYKEHUSET

har hatt vedvarende motstand i befolkningen.

De fleste politikere er i utakt med egne velgere.

Vår egen meningsmåling:

3 sykehusaksjoner presenterte 18/11 resultatet av en meningsmåling i Innlandet om hovedsykehus.

60 % var mot samlokalisering av somatikk og psykiatri, kun 23 % var positive i målingen utført av Sentio.

8 argumenter mot hovedsykehus,

og for å bevare eksisterende lokalsykehus.