0-ALTERNATIVET

Til styret i Helse Sør-Øst HF

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet

En modell basert på eksisterende sykehus må utredes

Engasjementet rundt endringene i sykehusstrukturen har eksplodert blant befolkningen i Innlandet etter at prosjektgruppa la fram sine anbefalinger den 11.desember 2020.


Engasjementet er som forventet. Ingen ønsker å miste sin nærhet til eksisterende sykehus. Over flere år har det vært klart at det har vært et mindretall blant innbyggerne som har vært enig i hovedsykehusmodellen. Enigheten og tilslutningen til den foreslåtte modellen har kun vært forankret i noen av de politiske partiene og da kun etter et skjørt kompromiss om lokalisering ved Mjøsbrua.


Hovedsykehusmodellen er behørig utredet med en rekke fremlagte rapporter om kostnader ved bygg og ulike samfunnspolitiske konsekvenser.


Det som ikke er utredet er den løsningen flertallet av befolkningen ønsker – å bygge videre basert på eksisterende struktur. (Se veileder i egen boks).


Undertegnede organisasjoner, som representerer flere ti-tusener av befolkningen i Innlandet, krever derfor at Helse Sør-Øst HF utreder et alternativ med basis i eksisterende sykehus like grundig som det fremlagte forslaget til nytt hovedsykehus. Vi mener det vil være bærekraftig, og vi mener det er den rette måten å møte de medisinsk-faglige behovene for fremtidens innbyggere på.


Vi mener videre at det er i tråd med nasjonale føringer som sier at store offentlige arbeidsplasser skal etableres i byer, og at som ledd i det grønne skiftet skal offentlig bygningsmasse i størst mulig grad gjenbrukes. Vi er kjent med Sykehuset Innlandet sin rapport fra 2017. Den omhandler kun bygg og det er gjort endringer i helseforetaket - blant annet Kongsvinger er overført til A-hus.


Det vil være i alles interesser at et slikt alternativ utredes.

Underskrivere på brev sendt 18/2-21

Fellesrådet for sykehusaksjonene i Innlandet ved Lene Haug
Sammen for lokalsykehusene ved Finn Olav Rolijordet
Redd Sykehusene i Innlandet ved Mariann Isumhaugen
Sykehusaksjonen 2020 (Lillehammer) ved Bjørn Nørstegård
SI Reinsvoll må bevares! ved Kari Koll
Bevar Granheim Lungesykehus ved Bjørg Haave
Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland ved Størk Hansen

LO i Vestoppland ved Bjørn Sig. Svingen
LO i Sør-Østerdal ved Tor Kristian Godlien
Fellesforbundet Elverum Jern & Metall ved Kurt Bråthen
Fellesforbundet Raufoss Jern & Metall ved Bjørn Sig. Svingen
Hunton Arbeiderforening ved Ketil Skogstad

Oppland Bonde- og Småbrukerlag ved Astrid Olstad

Hedmark Bonde- og Småbrukarlag ved Per Helge Lindholt
Vardal Bygdekvinnelag ved Anna Opheim
Elverum Bonde- og Småbrukarlag ved Anders Østlund
Oppland Pensjonistforbund ved Per Eivind Furseth
Elverum Senterparti ved Helge Harald Indset
Grue Senterparti ved Åse Bjerke Lilleåsen
Åmot Senterparti ved Ole Gustav Narud
Rødt Innlandet ved Svein Birger Ørsnes
Gjøvik Sosialistisk Venstreparti ved Hans Olav Lahlum
Karina Ødegaard, 1.kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oppland
Jon Lurås. 1.kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Ordfører Erik Sletten i Trysil kommune

Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter fra Sykehusbygg HF:

7. 5 NULLALTERNATIV


Et nullalternativ skal utredes og framstilles sammenlignbart med øvrige alternativer. Et nullalternativ forstås i denne sammenheng som referansen som de øvrige tiltakene skal sammenlignes med. Hensikten med nullalternativet er å sikre et best mulig beslutningsunderlag.


Det foreligger en veileder til nullalternativet som er utarbeidet av Finansdepartementet og kan benyttes. 


Nullalternativet skal ta utgangspunkt i dagens konsept/løsning og lokalisering, lovlig drift, framtidig behovstilfredstillelse/dekningsrad, og skal ikke bli dårligere enn på beslutningspunktet. Det vil si at ordinært, korrigerende og forebyggende vedlikehold skal inkluderes. Videre inngår utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer, oppgraderinger) for å kunne fungere i den tidsperioden som forutsettes i analysen, samt at det skal tas hensyn til andre vedtatte tiltak som er i gang eller har fått bevilgning.

UNDERSKRIVE?

Vil din organisasjon stå som underskriver på kravet om utredning av 0-alternativet? Benytt skjemaet under:

 
 
 
 

Underskrivere i ettertid

(Det er fortsatt anledning til å skrive under).

LO i Sør-Gudbrandsdal, ved leder Knut Arne Vassdokken